حبيب‌ الله گلپری‌ پور

حبيب‌الله گلپری‌پور، زندانی محکوم به اعدام در نامه‌ای نوشته است مأموران امنيتی او را با شکنجه‌های فيزيکی و روحی...

حبيب‌الله گلپری‌پور زندانی کُرد محکوم به اعدام از بند ۱۲ زندان اروميه به اداره اطلاعات اين شهر منتقل شده...