حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵

وزیر کار حداقل دستمزد ۹۵ را «عادلانه» و منتقدان آن را «غیر منصف» می‌داند و می‌گوید با رشد اقتصادی...

شورای عالی کار ایران سرانجام پس از چندین جلسه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵ را نسبت به سال...