حرکت اتوبوس ها با چراغ روشن در دفاع از رضا شهابی

ناصر محرم زاده، از اعضای سندیکای شرکت واحد می‌گوید: «رضا شهابی جرمی مرتکب نشده. او تنها از همکاران خود...