حریم آثار باستانی

ده‌ها انجمن غیر دولتی میراث فرهنگی به ساخت و سازهای صنعتی در حریم محوطه پاسارگاد اعتراض و آن را...

توانایی اندک بسیاری از ادارات میراث فرهنگی در استان‌های مختلف، باعث صدور مجوزهای ساخت و ساز غیر کارشناسی در...

سازمان میراث فرهنگی قصد دارد امسال شهر شوش را به سازمان یونسکو معرفی کند، اما به گفته باستان‌شناسان این...