حزب اتحاد دموکراتیک کردستان

جوزف ضاهر، فعال سیاسی و نویسنده سیاسی سوری، به این پاسخ می‌دهد که آیا کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا...

ژیلبر اشکار از امیدها و سرخوردگی‌های بهار عربی، از احتمال دیر نپاییدن پیوند مسکو-تهران، از شوونیسم کردی و از...

دولت ترکیه سفیران آمریکا و روسیه را احضار کرد و نسبت به پشتیبانی این دو کشور از کردها در...