حزب دموکرات ملی آلمان

حزب دموکراتیک ملی آلمان که با ظهور آلترناتیو برای آلمان، دیگر حزب دست راستی به حاشیه رفته بود، با...