حزب پیشتازانِ عدالت و حقوق ایرانیان

فرشید هکی صریح بود و قانون‌مدار. متخصص حقوق بود و بی‌پروا! او بود که می‌گفت: “ما برده و رعیت نیستیم، ما...