حسن اکبری

دو پاسدار به نام حسن اکبری وجود دارد. یکی محافظ رهبر جمهوری اسلامی بود و دیگری فرمانده گردان تخریب...

روابط عمومی کل سپاه پاسداران از کشته شدن سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری یکی از افسران «سپاه ولی امر»،...