حسن روحانی حزب اعتدال و توسعه

حزبی که بر گرته «کارگزاران سازندگی» تشکیل شده بود، راه رسیدن به ساختمان پاستور در انتخابات ریاست جمهوری آتی...