حسن زارع دهنوی

ديوان عالی کشور در حکمی قطعی، ممنوعيت هميشگی سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از شغل قضاوت را تأييد...

سعید مرتضوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو تن از قضات پرونده بازداشتگاه کهريزک با شکایت دوباره عبدالحسین روح‌الامینی به دادسرا...

قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه

علی کامرانی، پدر محمد کامرانی

آیا نسبت جرم و مجازات در احکام صادره دادگاه جنایت کهریزک علیه سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و...

عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی،

علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق امنیت

قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک به انفصال دايم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی...

سیامک مدیرخراسانی، قاضی دادگاه پرونده

دهمین جلسه دادگاه غیرعلنی قضات

نهمین جلسه دادگاه غیرعلنی قضات

هشتمین جلسه بررسی پرونده قضات

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات

 حسن کمالی، وکیل خانواده محمد

دادگاه پرونده کهريزک که در آن سه مقام پیشین قضايی ایران به‌عنوان متهم مطرح هستند، ممکن است تا يک...

مدير کل زندان‌های استان تهران خبر دستگيری علی‌اکبر حيدری‌فر، يکی از سه قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک را...