حسن هفده‌ تن

نماگر‌ها بیانگر بازگشت دوباره اقتصاد ایران به دوران رشد منفی هستند. میزان سرمایه‌گذاری در نیمه نخست امسال ۲.۸ درصد...

بيش از ۴۳ درصد مرگ‌های ناشی از حوادث و بيماری‌های شغلی در ایران در بخش صنعت رخ می‌دهد.