حسینیه خلیلیان

حسینیه خلیلیان، مربوط به دوره قاجار، در فهرست آثار ملی ثبت شده‌بود. اما این اتفاق هم نتوانست از دستور...