حسین دباغ

حسین دباغ − جدال بوید با پاتنم، کریپکی و کوون بر سر نظریه ارجاع

حسین دباغ – این مقاله گزارشی به دست می‌دهد درباره بحثی در فلسفه تحلیلی بر سر مفهوم استعاره. در...

حسین دباغ – استعاره چیست؟ چگونه به واقعیت ارجاع‌پذیر است؟ جدال بوید با پاتنم، کریپکی و کوون بر سر...

حسین دباغ − مرجع چیست؟ نسبت جهان و زبان چگونه است؟ چه قسم پدیده‌هایی را یک نظریه ارجاع می‌باید...

حسین دباغ − با وجود استعاره‌ها در صورت بندی نظریه‌های علمی آیا می‌توان همچنان نظریه‌های علمی موجه داشت؟

حسین دباغ − تجارب دینی خود از جنس باور نیستند هرچند شاید سبب شوند تا از خلال آنها به...

جیمز براون − تلقی افلاطونی از آزمایش‌‌‌های ذهنی با هر آن چیزی که یک تجربه‌‌‌گرا محترم و ارزشمند می‌‌‌شمارد...

جیمز براون − یک آزمایش ذهنی افلاطونی آزمایشی است که تئوری قبلی یا حاضر را تخریب می­کند و به...

حسین دباغ − توصیه این مقاله به روشنفکران و صاحبان فکر و اندیشه این است که "خوبی‌های اخلاقی" را...

حسین دباغ − با همه شباهتی که می توان میان فلسفه سیاسی سروش و رالز پیدا کرد، تفاوت مهمی...

حسین دباغ − به باور من آراء عبدالکریم سروش در فرا-اخلاق چیزی کم دارد که با توسل به روانشناسی...

حسین دباغ − در نوبت پیشین در باب دو صنف اخلاق دینداری مصلحت‌اندیشانه و معرفت‌اندیشانه سخن گفتیم.

اینک...

حسین دباغ − عبدالکریم سروش، نماینده روشنفکری دینی متأخر، در مقاله "اصناف دین‌ورزی" کوشیده...