حسین قاضی زاده هاشمی

به گفته وزیر بهداشت و درمان، دولت تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار بخش بهداشت و درمان از درآمدهای...