حسین نجات

حسین نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه و معاون امنیت داخلی در شورای امنیت ملی تصویر تازه‌ای از محرومان...

حسین طائب به عنوان مسئول #اطلاعات_سپاه معرفی شد. او قبلا همین سمت را داشت و تأکید دوباره بر...

سپاه پاسداران می‌گوید که دو شبکه بدهکار بانکی را که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند دستگیر...

هیأت «رزمندگان اسلام» که گروه

سردار حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای نخستین بار گفته است که حصر رهبران جنبش سبز نه...

محمد حسین‌زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات که پیشنهاد حصر رهبران نهضت سبز را مطرح کرده بود، پیش از برگزاری...