حفاری های عمیق در تهران

معاون وزارت راه می‌گوید زلزله، فروریزش، انفجار لوله‌های گاز، آلودگی هوا، و ریزش بافت فرسوده، شهر تهران را به...