حفاظت میراث فرهنگی

ثبت در میراث جهانی یونسکو

کوتاهی سازمان میراث فرهنگی

بیژن روحانی - سوختن کتابخانه مؤسسه علمی مصر و نابودی کتاب‌ها و اسناد تاریخی با ارزش آن، آخرین روزهای...