حقوق کار

جزوه‌ای برای آشنایی با مبارزه سندیکایی و مبانی و مفاهیم اصلی آن

در گزارش پیش‌رو ، پای صحبت تنی چند از کارگران بخش‌های نظافت شهری و روزمزد ساختمانى در مورد وضعیت کاری و قراردادی‌شان...

حقوق کار در ایران، قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن...

کتابچه‌‌ای برای آشنایی با قانون کار موجود، تحولات آن در سال‌های اخیر و و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن...

کارگران کنتورسازی قزوین هفت ماه است که حقوقی نگرفته اند. کارگران معترض برای چندمین بار در مقابل استانداری قزوین...

سنجش دقیق قوانین و آئین‌نامه‌های ملی و ارزیابی ایرادات، ابهامات و تغییرات آنها ممکن نیست مگر در پرتو اسناد...

کتابچه‌‌ای برای آشنایی با «سازمان بین‌المللی کار»

فرشید هکی به گواهی دوستان‌اش بر مسائلی همچون کودکان کار، فقر و حق تشکل‌یابی کارگران متمرکز بود. در روز جهانی...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130515_Degarbash_SaraRushan.mp3