حقوق کارگران بيکاری

موسی میرجهانمردی، دبیر خانه کارگر