حلب، سال ۲۰۱۶،

 اگر به پس بنگریم، سال ۲۰۱۶ و به ویژه ماجرای حلب در آخر آن، خبر از پایان نظم بین‌المللی...