حلقه منتقدان لندن

فيلم موفق اصغر فرهادی در سی و دومين دوره جوايز فيلم حلقه منتقدان لندن جوايز بهترين فيلم غيرانگليسی زبان،...