حمایت از حیوانات

گروهی از حامیان حیوانات در

شعله رئوفی و ۲۰۰ قلاده گربه قربانیان این حریق هستند

چهار شکارچی که در منطقه «مرشدآباد» شهرستان الشتر در استان لرستان اقدام به شکار و کشتن چهار گراز کرده...

«انجمن سلطنتی جلوگيری از ظلم به حيوانات استراليا» از روش ذبح گوسفندها در ایران ابراز نگرانی کرد و از...