حمایت از مادران

روز مادر را در دومین

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130506_LGBT_Degarbash_SaraRushan.mp3

یوشوا‌ای. کیتینگ/ فارین پالسی - به تازگی، سازمان «نجات کودکان»، گزارش سالیانه خود را از وضعیت مادران در جهان...