حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین

دادگاه تجديدنظر حکم بيش از ۲۳ سال حبس برای شش تن از کسانی را که در جريان اعتراض به...

احمدرضا حائری، در ارتباط با آگاهی‌رسانی در مورد حمله به بند ۳۵۰ اوین، به حبس محکوم شده و پنج...