حمله به بند 350 اوین

دادگاه تجديدنظر حکم بيش از ۲۳ سال حبس برای شش تن از کسانی را که در جريان اعتراض به...