حمله شیمیایی داعش

پرستار بیمارستانی در شهرک «تازه» می‌گوید زخمیانی که به این بیمارستان منتقل شدند دارای جراحاتی از جمله سوختگی و...