حمله مسجد شیعیان

در پی فرانسه و تونس، کویت نیز روز جمعه صحنه عملیات تروریستی اسلامگرایان تندرو بود. یک نفر با عملیات...