حمله موتلفه به دفتر هواپیمایی اسرائیل

نشریه، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آرش، شماره ۱۰۹