حميدرضا نوربخش

جشن سيزدهمين سال تأسيس خانه موسيقی که قرار بود با حضور محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی در...

به گفته مديرعامل خانه موسيقی، با بازگشت محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی به ايران، وی به شورای...