حميد چيت چيان

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو ایران

امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی