حمیدرضا ستایش

حمیدرضا ستایش - شاید ایران خودش واکسن کرونا را تولید کرد و این محال نیست.