حمید اشرف

آنچه می‌خوانید مصاحبه ایرج مصداقی با مأمور پیشین ساواک در مورد چگونگی به دام افتادن حمید اشرف و ماجراهای...