حمید اندیشان

حمید اندیشان − نپذیرفتن حقانیّت جنگ مساوی با انکار حقانیّت شهدا نیست و حساب ایندو را باید از هم...