حمید وحید دستجردی

ر. رمضانی – این نوشته نقدی است بر مقاله‌ای از حمید وحید دستجردی، استاد فلسفه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین،...