حواشی بازی تکراکتورسازی

پیرمؤذن که به نمایندگی از مسعود پزشکیان، رضا رحمانی و سیدمؤید حسینی‌صدر سخن می‌گفت از حسن روحانی که به...