حکومت نظامی آرژانتین

کلیسای کاتولیک تصمیم گرفته است آرشیو دوران حکومت دیکتاتوری نظامی در آرژانتین (۱۹۷۶-۱۹۸۳) را به روی بستگان قربانیان آن...

کتاب "پرواز مرگ" حاوی اعترافات یک دست‌اندرکار جنایت در زندان‌های آرژانتین در دوران حکومت نظامی است. این کتاب از...