خالد بحاح

نخست وزير يمن به محض ورود به عدن اعلام کرد که امروز با هفت نفر از کابينه خود که...

بحاح در سراسر یمن و بین احزاب متخاصم، محبوب است و این ممکن است او را به عنوان یک...