خانم دلوی

ویرجینیا وولف همراه با جوزف

مانی پارسا - بر آنم خانمِ دَلُوِی چکیده ‌گردانی و پیرنگ‌ سازی را برنمی‌تابد و اساساً تابعِ چکیدۀ معطوف...