خانوارهای کارگری

بیش از نیمی از کارگران درآمدی کمتر از دستمزد اعلام شده دارند و شکاف درآمد و هزینه خانوارهای کارگری...