خان آباد

پلیس ولایتی قندوز با تأیید این خبر گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در تلاش هستند که مناطق تصرف شده...