خبرنگار فرانسوی

يک خبرنگاری فرانسوی بر اثر انفجار خمپاره در شهر حمص سوريه کشته شد. ژيل ژاکيه نخستين خبرنگار اروپايی است...