خدمات‌رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه

بنیاد مسکن، قرارگاه سازندگی خاتم سپاه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در یک سو و زلزله‌زدگان کرمانشاه در سوی دیگر....