خدمات پزشکی برای زندانیان

علیرضا رجایی به سرطان پیشرفته سینوس راست مبتلاست. عبدالله نوری و حسین کروبی به ملاقات او رفتند.