خدیجه محصلی

کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «حذف طعم و عطر...

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، هرگونه استعمال و عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع دانست و...