خرافات

بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی سبب رونق رمالی و طالع‌بینی در ایران شده است. یکی از مصونیت‌های رمالان: مراجعه...

دوشوکی - ما ملت مصلوبی هستیم که با نیایش صلیب ویژه خود را بر دوش، و زنجیرهای اسارت اسطوره...

شیوه زندگی و برخورد ما با حیوانات و نبود ضمانت‌های قانونی لازم برای رعایت حقوق آن‌ها و تعقیب متخلفان،...

در استان خراسان شمالی، کفتار را می‌کشند و قطعه‌ای از بدنش را برای «گرم شدن روابط زناشويی» به خانه...

از هر چهار نفر آمریکایى، یک نفر به پیش‌گویى اعتقاد دارد و هرساله هم هزاران دلار از همین مجرا،...

کبری قاسمی - مذاهب دلایل همه پدیده‌ها را نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند، ولی به تدریج که انسان در طی...