خشخاش

روزبه حمید- مجموعه قوانین سخت‌گیرانه مجازات اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر به جایی نرسیده است. در این میان،...

کشاورزان در برخی از مناطق ايران به کشت خشخاش روی آورده‌اند. به‌گفته مقامات، سطح زير کشت ترياک در ايران...

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

سرهنگ حمید خضری تنگستانی، فرمانده