خشونت‌ اجتماعی

زمانه با علی حاجی قاسمی، متخصص سیستم‌های رفاهی گفت‌وگو کرده و از ایشان در رابطه با علل ساختاری ایجاد...

محسن کاکارش - ناامنی‌ و خشونت‌های اجتماعی در کردستان از ابتدای سال جدید افزایش چشمگیری داشته است؛ تا جایی...