خشونت خانگی در ایران

حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهریستی می‌گوید خشونت خانگی نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری نداشته است. اوگفته:...

اگر شاهد خشونت خانگی هستید و وظیفه اخلاقی، قانونی و شهروندی شما ایجاب می‌کند در آن مداخله کنید. اینها...

معین خزائلی- بررسی لایحه جدید قوه قضاییه در تامین امنیت زنان در برابر خشونت