خشکسالی جهانی

هرسال نیاز به آب یک درصد بیشتر می‌شود. تا سال ۲۰۵۰ مصرف آب ۵۵ درصد بیشتر از حالا خواهد...

بیژن روحانی - تعداد زیادی از کشورهای جهان در معرض بحران خشکسالی هستند و محصولات کشاورزی آن‌ها با خطر...