خصوصی سازی کارخانه ها

بنیاد مستضعفان استان گلستان، گل‌چشمه از شرکت‌های تابعه خود را برای جبران هزینه‌های دو شرکت بحرانی دیگر با آن‌ها...

کارخانه‌هایی که قرار است به مزایده گذاشته شوند: زغال سنگ البرز شرقی، هلی کوپتری ایران، ماشین سازی لرستان و...

شهرداری مجوز تغییر کاربری زمین کارخانه را صادر کرده، هیات مدیره در پی فروش دارائی‌هاست. بیش از ۲۰۰ کارگر...